{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/fi/ulkopuolinen",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/ulkopuolinen/a/wn/,/c/en/outside/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/outside/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "outside",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/outside"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/ulkopuolinen/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "ulkopuolinen",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/ulkopuolinen"
   },
   "surfaceText": "[[ulkopuolinen]] is a translation of [[outside]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/ulkopuolinen/n/wn/person/,/c/en/foreigner/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/foreigner/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "foreigner",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/foreigner"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/ulkopuolinen/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "ulkopuolinen",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/fi/ulkopuolinen"
   },
   "surfaceText": "[[ulkopuolinen]] is a translation of [[foreigner]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/ulkopuolinen/n/wn/person/,/c/en/kook/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/kook/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "kook",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/kook"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/ulkopuolinen/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "ulkopuolinen",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/fi/ulkopuolinen"
   },
   "surfaceText": "[[ulkopuolinen]] is a translation of [[kook]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/ulkopuolinen/a/wn/,/c/en/impersonal/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/impersonal/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "impersonal",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/impersonal"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/ulkopuolinen/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "ulkopuolinen",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/ulkopuolinen"
   },
   "surfaceText": "[[ulkopuolinen]] is a translation of [[impersonal]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/ulkopuolinen/a/wn/,/c/en/extracurricular/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/extracurricular/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "extracurricular",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/extracurricular"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/ulkopuolinen/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "ulkopuolinen",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/ulkopuolinen"
   },
   "surfaceText": "[[ulkopuolinen]] is a translation of [[extracurricular]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/ulkopuolinen/a/wn/,/c/en/extraneous/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/extraneous/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "extraneous",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/extraneous"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/ulkopuolinen/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "ulkopuolinen",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/ulkopuolinen"
   },
   "surfaceText": "[[ulkopuolinen]] is a translation of [[extraneous]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/ulkopuolinen/a/wn/,/c/en/uninvolved/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/uninvolved/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "uninvolved",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/uninvolved"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/ulkopuolinen/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "ulkopuolinen",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/ulkopuolinen"
   },
   "surfaceText": "[[ulkopuolinen]] is a translation of [[uninvolved]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/ulkopuolinen/a/wn/,/c/en/set_apart/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/set_apart/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "set-apart",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/set_apart"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/ulkopuolinen/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "ulkopuolinen",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/ulkopuolinen"
   },
   "surfaceText": "[[ulkopuolinen]] is a translation of [[set-apart]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/ulkopuolinen/a/wn/,/c/en/extrinsic/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/extrinsic/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "extrinsic",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/extrinsic"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/ulkopuolinen/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "ulkopuolinen",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/ulkopuolinen"
   },
   "surfaceText": "[[ulkopuolinen]] is a translation of [[extrinsic]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/fi/ulkopuolinen/a/,/c/en/extra/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/extra",
    "@type": "Node",
    "label": "extra",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/extra"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/ulkopuolinen/a",
    "@type": "Node",
    "label": "ulkopuolinen",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a",
    "term": "/c/fi/ulkopuolinen"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/DerivedFrom/,/c/fi/ulkopuolinen/,/c/fi/ulkopuoli/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/fi/ulkopuoli",
    "@type": "Node",
    "label": "ulkopuoli",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/ulkopuoli"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/DerivedFrom",
    "@type": "Relation",
    "label": "DerivedFrom"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/ulkopuolinen",
    "@type": "Node",
    "label": "ulkopuolinen",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/ulkopuolinen"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/FormOf/,/c/fi/ulkopuolisia/n/,/c/fi/ulkopuolinen/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/fi/ulkopuolinen",
    "@type": "Node",
    "label": "ulkopuolinen",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/ulkopuolinen"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/FormOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "FormOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/ulkopuolisia/n",
    "@type": "Node",
    "label": "ulkopuolisia",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/fi/ulkopuolisia"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/FormOf/,/c/fi/ulkopuolisen/n/,/c/fi/ulkopuolinen/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/fi/ulkopuolinen",
    "@type": "Node",
    "label": "ulkopuolinen",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/ulkopuolinen"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/FormOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "FormOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/ulkopuolisen/n",
    "@type": "Node",
    "label": "ulkopuolisen",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/fi/ulkopuolisen"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/DerivedFrom/,/c/fi/ulkopuolinen/,/c/fi/puolinen/a/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/fi/puolinen/a",
    "@type": "Node",
    "label": "puolinen",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a",
    "term": "/c/fi/puolinen"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/DerivedFrom",
    "@type": "Relation",
    "label": "DerivedFrom"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/ulkopuolinen",
    "@type": "Node",
    "label": "ulkopuolinen",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/ulkopuolinen"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/DerivedFrom/,/c/fi/ulkopuolinen/,/c/fi/kohtu/n/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/fi/kohtu/n",
    "@type": "Node",
    "label": "kohtu",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/fi/kohtu"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/DerivedFrom",
    "@type": "Relation",
    "label": "DerivedFrom"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/ulkopuolinen",
    "@type": "Node",
    "label": "ulkopuolinen",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/ulkopuolinen"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/out_of_it/,/c/fi/ulkopuolinen/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/fi/ulkopuolinen",
    "@type": "Node",
    "label": "ulkopuolinen",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/ulkopuolinen"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/out_of_it",
    "@type": "Node",
    "label": "out of it",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/out_of_it"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/fi/ulkopuolinen/a/,/c/en/external/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/external",
    "@type": "Node",
    "label": "external",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/external"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/ulkopuolinen/a",
    "@type": "Node",
    "label": "ulkopuolinen",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a",
    "term": "/c/fi/ulkopuolinen"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/fi/yläpuolinen/a/,/c/fi/ulkopuolinen/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/fi/ulkopuolinen",
    "@type": "Node",
    "label": "ulkopuolinen",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/ulkopuolinen"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/yläpuolinen/a",
    "@type": "Node",
    "label": "yläpuolinen",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a",
    "term": "/c/fi/yläpuolinen"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/fi/alapuolinen/a/,/c/fi/ulkopuolinen/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/fi/ulkopuolinen",
    "@type": "Node",
    "label": "ulkopuolinen",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/ulkopuolinen"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/alapuolinen/a",
    "@type": "Node",
    "label": "alapuolinen",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a",
    "term": "/c/fi/alapuolinen"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/fi/ulkopuolinen/a/,/c/en/off/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/off",
    "@type": "Node",
    "label": "off",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/off"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/ulkopuolinen/a",
    "@type": "Node",
    "label": "ulkopuolinen",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a",
    "term": "/c/fi/ulkopuolinen"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  }
 ],
 "version": "5.8.1",
 "view": {
  "@id": "/c/fi/ulkopuolinen?offset=0&limit=20",
  "@type": "PartialCollectionView",
  "comment": "There are more results. Follow the 'nextPage' link for more.",
  "firstPage": "/c/fi/ulkopuolinen?offset=0&limit=20",
  "nextPage": "/c/fi/ulkopuolinen?offset=20&limit=20",
  "paginatedProperty": "edges"
 }
}