{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/fi/ihminen",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/ihminen/n/wn/animal/,/c/en/homo/n/wn/animal/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/homo/n/wn/animal",
    "@type": "Node",
    "label": "homo",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, animal",
    "term": "/c/en/homo"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/ihminen/n/wn/animal",
    "@type": "Node",
    "label": "ihminen",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, animal",
    "term": "/c/fi/ihminen"
   },
   "surfaceText": "[[ihminen]] is a translation of [[homo]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/ihminen/n/wn/person/,/c/en/creature/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/creature/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "creature",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/creature"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/ihminen/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "ihminen",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/fi/ihminen"
   },
   "surfaceText": "[[ihminen]] is a translation of [[creature]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/ihminen/n/wn/person/,/c/en/tellurian/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/tellurian/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "tellurian",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/tellurian"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/ihminen/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "ihminen",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/fi/ihminen"
   },
   "surfaceText": "[[ihminen]] is a translation of [[tellurian]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/ihminen/n/wn/,/c/en/person/n/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/person/n/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "person",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, wn",
    "term": "/c/en/person"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/ihminen/n/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "ihminen",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, wn",
    "term": "/c/fi/ihminen"
   },
   "surfaceText": "[[ihminen]] is a translation of [[person]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/FormOf/,/c/fi/ihmisistä/,/c/fi/ihminen/n/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/de",
   "end": {
    "@id": "/c/fi/ihminen/n",
    "@type": "Node",
    "label": "ihminen",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/fi/ihminen"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/FormOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "FormOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/de/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/de",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/ihmisistä",
    "@type": "Node",
    "label": "ihmisistä",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/ihmisistä"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/FormOf/,/c/fi/ihmiseksi/n/,/c/fi/ihminen/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/fi/ihminen",
    "@type": "Node",
    "label": "ihminen",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/ihminen"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/FormOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "FormOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/ihmiseksi/n",
    "@type": "Node",
    "label": "ihmiseksi",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/fi/ihmiseksi"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/DerivedFrom/,/c/fi/ikäihminen/,/c/fi/ihminen/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/fi/ihminen",
    "@type": "Node",
    "label": "ihminen",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/ihminen"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/DerivedFrom",
    "@type": "Relation",
    "label": "DerivedFrom"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/ikäihminen",
    "@type": "Node",
    "label": "ikäihminen",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/ikäihminen"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/DerivedFrom/,/c/fi/pekinginihminen/,/c/fi/ihminen/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/fi/ihminen",
    "@type": "Node",
    "label": "ihminen",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/ihminen"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/DerivedFrom",
    "@type": "Relation",
    "label": "DerivedFrom"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/pekinginihminen",
    "@type": "Node",
    "label": "pekinginihminen",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/pekinginihminen"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/DerivedFrom/,/c/fi/ihmiskeskeinen/,/c/fi/ihminen/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/fi/ihminen",
    "@type": "Node",
    "label": "ihminen",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/ihminen"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/DerivedFrom",
    "@type": "Relation",
    "label": "DerivedFrom"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/ihmiskeskeinen",
    "@type": "Node",
    "label": "ihmiskeskeinen",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/ihmiskeskeinen"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/FormOf/,/c/fi/ihmisillä/,/c/fi/ihminen/n/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/de",
   "end": {
    "@id": "/c/fi/ihminen/n",
    "@type": "Node",
    "label": "ihminen",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/fi/ihminen"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/FormOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "FormOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/de/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/de",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/ihmisillä",
    "@type": "Node",
    "label": "ihmisillä",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/ihmisillä"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/DerivedFrom/,/c/fi/ihmistyövoima/,/c/fi/ihminen/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/fi/ihminen",
    "@type": "Node",
    "label": "ihminen",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/ihminen"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/DerivedFrom",
    "@type": "Relation",
    "label": "DerivedFrom"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/ihmistyövoima",
    "@type": "Node",
    "label": "ihmistyövoima",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/ihmistyövoima"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/fi/ihminen/n/,/c/fr/homme/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/fr",
   "end": {
    "@id": "/c/fr/homme",
    "@type": "Node",
    "label": "homme",
    "language": "fr",
    "term": "/c/fr/homme"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/fr/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/fr",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/ihminen/n",
    "@type": "Node",
    "label": "ihminen",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/fi/ihminen"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/fi/ihminen/n/,/c/fr/humanité/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/fr",
   "end": {
    "@id": "/c/fr/humanité",
    "@type": "Node",
    "label": "humanité",
    "language": "fr",
    "term": "/c/fr/humanité"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/fr/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/fr",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/ihminen/n",
    "@type": "Node",
    "label": "ihminen",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/fi/ihminen"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/de/mensch/n/,/c/fi/ihminen/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/de",
   "end": {
    "@id": "/c/fi/ihminen",
    "@type": "Node",
    "label": "ihminen",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/ihminen"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/de/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/de",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/de/mensch/n",
    "@type": "Node",
    "label": "mensch",
    "language": "de",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/de/mensch"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/DerivedFrom/,/c/fi/luolaihminen/,/c/fi/ihminen/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/fi/ihminen",
    "@type": "Node",
    "label": "ihminen",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/ihminen"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/DerivedFrom",
    "@type": "Relation",
    "label": "DerivedFrom"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/luolaihminen",
    "@type": "Node",
    "label": "luolaihminen",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/luolaihminen"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/DerivedFrom/,/c/fi/villi_ihminen/,/c/fi/ihminen/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/fi/ihminen",
    "@type": "Node",
    "label": "ihminen",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/ihminen"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/DerivedFrom",
    "@type": "Relation",
    "label": "DerivedFrom"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/villi_ihminen",
    "@type": "Node",
    "label": "villi ihminen",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/villi_ihminen"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/DerivedFrom/,/c/fi/ihmisjahti/,/c/fi/ihminen/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/fi/ihminen",
    "@type": "Node",
    "label": "ihminen",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/ihminen"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/DerivedFrom",
    "@type": "Relation",
    "label": "DerivedFrom"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/ihmisjahti",
    "@type": "Node",
    "label": "ihmisjahti",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/ihmisjahti"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/DerivedFrom/,/c/fi/ihmissyönti/,/c/fi/ihminen/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/fi/ihminen",
    "@type": "Node",
    "label": "ihminen",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/ihminen"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/DerivedFrom",
    "@type": "Relation",
    "label": "DerivedFrom"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/ihmissyönti",
    "@type": "Node",
    "label": "ihmissyönti",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/ihmissyönti"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/FormOf/,/c/fi/ihmiselle/n/,/c/fi/ihminen/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/fi/ihminen",
    "@type": "Node",
    "label": "ihminen",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/ihminen"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/FormOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "FormOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/ihmiselle/n",
    "@type": "Node",
    "label": "ihmiselle",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/fi/ihmiselle"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/DerivedFrom/,/c/fi/inhimillinen/,/c/fi/ihminen/n/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/de",
   "end": {
    "@id": "/c/fi/ihminen/n",
    "@type": "Node",
    "label": "ihminen",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/fi/ihminen"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/DerivedFrom",
    "@type": "Relation",
    "label": "DerivedFrom"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/de/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/de",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/inhimillinen",
    "@type": "Node",
    "label": "inhimillinen",
    "language": "fi",
    "term": "/c/fi/inhimillinen"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  }
 ],
 "version": "5.8.1",
 "view": {
  "@id": "/c/fi/ihminen?offset=0&limit=20",
  "@type": "PartialCollectionView",
  "comment": "There are more results. Follow the 'nextPage' link for more.",
  "firstPage": "/c/fi/ihminen?offset=0&limit=20",
  "nextPage": "/c/fi/ihminen?offset=20&limit=20",
  "paginatedProperty": "edges"
 }
}