{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/en/spiraling",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/kerällä_oleva/a/wn/,/c/en/spiraling/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/spiraling/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "spiraling",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/spiraling"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/kerällä_oleva/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "kerällä oleva",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/kerällä_oleva"
   },
   "surfaceText": "[[kerällä oleva]] is a translation of [[spiraling]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/spiraalin_muotoinen/a/wn/,/c/en/spiraling/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/spiraling/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "spiraling",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/spiraling"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/spiraalin_muotoinen/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "spiraalin muotoinen",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/spiraalin_muotoinen"
   },
   "surfaceText": "[[spiraalin muotoinen]] is a translation of [[spiraling]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/spiraling/a/wn/,/c/en/coiled/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/coiled/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "coiled",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/coiled"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/spiraling/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "spiraling",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/spiraling"
   },
   "surfaceText": "[[spiraling]] is similar to [[coiled]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fa/طوماری/a/wn/,/c/en/spiraling/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/spiraling/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "spiraling",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/spiraling"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fa/طوماری/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "طوماری",
    "language": "fa",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fa/طوماری"
   },
   "surfaceText": "[[طوماری]] is a translation of [[spiraling]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/spiraalimainen/a/wn/,/c/en/spiraling/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/spiraling/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "spiraling",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/spiraling"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/spiraalimainen/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "spiraalimainen",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/spiraalimainen"
   },
   "surfaceText": "[[spiraalimainen]] is a translation of [[spiraling]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pt/helicoidal/a/wn/,/c/en/spiraling/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/spiraling/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "spiraling",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/spiraling"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/helicoidal/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "helicoidal",
    "language": "pt",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/pt/helicoidal"
   },
   "surfaceText": "[[helicoidal]] is a translation of [[spiraling]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/voluted/a/wn/,/c/en/spiraling/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/spiraling/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "spiraling",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/spiraling"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/voluted/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "voluted",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/voluted"
   },
   "surfaceText": "[[voluted]] is a synonym of [[spiraling]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/whorled/a/wn/,/c/en/spiraling/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/spiraling/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "spiraling",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/spiraling"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/whorled/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "whorled",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/whorled"
   },
   "surfaceText": "[[whorled]] is a synonym of [[spiraling]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/zh/螺旋/a/wn/,/c/en/spiraling/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/spiraling/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "spiraling",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/spiraling"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/zh/螺旋/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "螺旋",
    "language": "zh",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/zh/螺旋"
   },
   "surfaceText": "[[螺旋]] is a translation of [[spiraling]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ca/helicoïdal/a/wn/,/c/en/spiraling/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/spiraling/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "spiraling",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/spiraling"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ca/helicoïdal/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "helicoïdal",
    "language": "ca",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ca/helicoïdal"
   },
   "surfaceText": "[[helicoïdal]] is a translation of [[spiraling]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/spiral/a/wn/,/c/en/spiraling/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/spiraling/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "spiraling",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/spiraling"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/spiral/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "spiral",
    "language": "ms",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ms/spiral"
   },
   "surfaceText": "[[spiral]] is a translation of [[spiraling]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/he/לוליני/a/wn/,/c/en/spiraling/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/spiraling/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "spiraling",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/spiraling"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/he/לוליני/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "לוּלְיָנִי",
    "language": "he",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/he/לוליני"
   },
   "surfaceText": "[[לוּלְיָנִי]] is a translation of [[spiraling]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/kierukkamainen/a/wn/,/c/en/spiraling/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/spiraling/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "spiraling",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/spiraling"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/kierukkamainen/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "kierukkamainen",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/kierukkamainen"
   },
   "surfaceText": "[[kierukkamainen]] is a translation of [[spiraling]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/turbinate/a/wn/,/c/en/spiraling/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/spiraling/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "spiraling",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/spiraling"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/turbinate/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "turbinate",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/turbinate"
   },
   "surfaceText": "[[turbinate]] is a synonym of [[spiraling]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/coiling/a/wn/,/c/en/spiraling/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/spiraling/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "spiraling",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/spiraling"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/coiling/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "coiling",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/coiling"
   },
   "surfaceText": "[[coiling]] is a synonym of [[spiraling]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/kierre/a/wn/,/c/en/spiraling/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/spiraling/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "spiraling",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/spiraling"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/kierre/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "kierre-",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/kierre"
   },
   "surfaceText": "[[kierre-]] is a translation of [[spiraling]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/spirale/a/wn/,/c/en/spiraling/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/spiraling/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "spiraling",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/spiraling"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/spirale/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "spirale",
    "language": "fr",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fr/spirale"
   },
   "surfaceText": "[[spirale]] is a translation of [[spiraling]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/heliks/a/wn/,/c/en/spiraling/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/spiraling/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "spiraling",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/spiraling"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/heliks/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "heliks",
    "language": "ms",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ms/heliks"
   },
   "surfaceText": "[[heliks]] is a translation of [[spiraling]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/heliks/a/wn/,/c/en/spiraling/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/spiraling/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "spiraling",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/spiraling"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/heliks/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "heliks",
    "language": "id",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/id/heliks"
   },
   "surfaceText": "[[heliks]] is a translation of [[spiraling]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/berlingkar/a/wn/,/c/en/spiraling/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/spiraling/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "spiraling",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/spiraling"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/berlingkar/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "berlingkar",
    "language": "ms",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ms/berlingkar"
   },
   "surfaceText": "[[berlingkar]] is a translation of [[spiraling]]",
   "weight": 2.0
  }
 ],
 "version": "5.8.1",
 "view": {
  "@id": "/c/en/spiraling?offset=0&limit=20",
  "@type": "PartialCollectionView",
  "comment": "There are more results. Follow the 'nextPage' link for more.",
  "firstPage": "/c/en/spiraling?offset=0&limit=20",
  "nextPage": "/c/en/spiraling?offset=20&limit=20",
  "paginatedProperty": "edges"
 }
}