{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/de/frei_von_der_leber_weg_reden",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/de/frei_von_der_leber_weg_reden/,/c/de/scheu/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/de",
   "end": {
    "@id": "/c/de/scheu",
    "@type": "Node",
    "label": "scheu",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/scheu"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/de/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/de",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/de/frei_von_der_leber_weg_reden",
    "@type": "Node",
    "label": "frei von der leber weg reden",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/frei_von_der_leber_weg_reden"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/de/frei_von_der_leber_weg_reden/,/c/sv/tala_fritt_ur_hjärtat/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/de",
   "end": {
    "@id": "/c/sv/tala_fritt_ur_hjärtat",
    "@type": "Node",
    "label": "tala fritt ur hjärtat",
    "language": "sv",
    "term": "/c/sv/tala_fritt_ur_hjärtat"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/de/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/de",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/de/frei_von_der_leber_weg_reden",
    "@type": "Node",
    "label": "frei von der leber weg reden",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/frei_von_der_leber_weg_reden"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/de/frei_von_der_leber_weg_reden/,/c/de/frisch_von_der_leber_weg_sprechen/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/de",
   "end": {
    "@id": "/c/de/frisch_von_der_leber_weg_sprechen",
    "@type": "Node",
    "label": "frisch von der leber weg sprechen",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/frisch_von_der_leber_weg_sprechen"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/de/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/de",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/de/frei_von_der_leber_weg_reden",
    "@type": "Node",
    "label": "frei von der leber weg reden",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/frei_von_der_leber_weg_reden"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/de/tacheles_reden/,/c/de/frei_von_der_leber_weg_reden/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/de",
   "end": {
    "@id": "/c/de/frei_von_der_leber_weg_reden",
    "@type": "Node",
    "label": "frei von der leber weg reden",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/frei_von_der_leber_weg_reden"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/de/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/de",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/de/tacheles_reden",
    "@type": "Node",
    "label": "tacheles reden",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/tacheles_reden"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/de/frei_von_der_leber_weg_reden/,/c/de/umgangssprachlich/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/de",
   "end": {
    "@id": "/c/de/umgangssprachlich",
    "@type": "Node",
    "label": "umgangssprachlich",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/umgangssprachlich"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/de/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/de",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/de/frei_von_der_leber_weg_reden",
    "@type": "Node",
    "label": "frei von der leber weg reden",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/frei_von_der_leber_weg_reden"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/de/frei_von_der_leber_weg_reden/,/c/fr/parler_franchement/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/de",
   "end": {
    "@id": "/c/fr/parler_franchement",
    "@type": "Node",
    "label": "parler franchement",
    "language": "fr",
    "term": "/c/fr/parler_franchement"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/de/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/de",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/de/frei_von_der_leber_weg_reden",
    "@type": "Node",
    "label": "frei von der leber weg reden",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/frei_von_der_leber_weg_reden"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/de/keinen_hehl_aus_etwas_machen/,/c/de/frei_von_der_leber_weg_reden/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/de",
   "end": {
    "@id": "/c/de/frei_von_der_leber_weg_reden",
    "@type": "Node",
    "label": "frei von der leber weg reden",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/frei_von_der_leber_weg_reden"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/de/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/de",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/de/keinen_hehl_aus_etwas_machen",
    "@type": "Node",
    "label": "keinen hehl aus etwas machen",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/keinen_hehl_aus_etwas_machen"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/de/frei_von_der_leber_weg_reden/,/c/nl/vrij_van_de_lever_spreken/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/de",
   "end": {
    "@id": "/c/nl/vrij_van_de_lever_spreken",
    "@type": "Node",
    "label": "vrij van de lever spreken",
    "language": "nl",
    "term": "/c/nl/vrij_van_de_lever_spreken"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/de/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/de",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/de/frei_von_der_leber_weg_reden",
    "@type": "Node",
    "label": "frei von der leber weg reden",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/frei_von_der_leber_weg_reden"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/de/frei_von_der_leber_weg_reden/,/c/en/speak_frankly/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/de",
   "end": {
    "@id": "/c/en/speak_frankly",
    "@type": "Node",
    "label": "speak frankly",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/speak_frankly"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/de/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/de",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/de/frei_von_der_leber_weg_reden",
    "@type": "Node",
    "label": "frei von der leber weg reden",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/frei_von_der_leber_weg_reden"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/de/frei_von_der_leber_weg_reden/,/c/de/frisch_von_der_leber_weg_reden/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/de",
   "end": {
    "@id": "/c/de/frisch_von_der_leber_weg_reden",
    "@type": "Node",
    "label": "frisch von der leber weg reden",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/frisch_von_der_leber_weg_reden"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/de/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/de",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/de/frei_von_der_leber_weg_reden",
    "@type": "Node",
    "label": "frei von der leber weg reden",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/frei_von_der_leber_weg_reden"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/de/frei_von_der_leber_weg_reden/,/c/no/snakke_rett_fra_leveren/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/de",
   "end": {
    "@id": "/c/no/snakke_rett_fra_leveren",
    "@type": "Node",
    "label": "snakke rett fra leveren",
    "language": "no",
    "term": "/c/no/snakke_rett_fra_leveren"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/de/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/de",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/de/frei_von_der_leber_weg_reden",
    "@type": "Node",
    "label": "frei von der leber weg reden",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/frei_von_der_leber_weg_reden"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/franc_parler/n/,/c/de/frei_von_der_leber_weg_reden/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/fr",
   "end": {
    "@id": "/c/de/frei_von_der_leber_weg_reden",
    "@type": "Node",
    "label": "frei von der leber weg reden",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/frei_von_der_leber_weg_reden"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/fr/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/fr",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/franc_parler/n",
    "@type": "Node",
    "label": "franc parler",
    "language": "fr",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/fr/franc_parler"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/DistinctFrom/,/c/de/frei_von_der_leber_weg_reden/,/c/de/mit_etwas_hinterm_berg_halten/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/de",
   "end": {
    "@id": "/c/de/mit_etwas_hinterm_berg_halten",
    "@type": "Node",
    "label": "mit etwas hinterm berg halten",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/mit_etwas_hinterm_berg_halten"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/DistinctFrom",
    "@type": "Relation",
    "label": "DistinctFrom"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/de/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/de",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/de/frei_von_der_leber_weg_reden",
    "@type": "Node",
    "label": "frei von der leber weg reden",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/frei_von_der_leber_weg_reden"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  }
 ],
 "version": "5.8.1"
}