{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/de/durch_den_kakao_ziehen",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/茶化す/v/,/c/de/durch_den_kakao_ziehen/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/de/durch_den_kakao_ziehen",
    "@type": "Node",
    "label": "durch den kakao ziehen",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/durch_den_kakao_ziehen"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/茶化す/v",
    "@type": "Node",
    "label": "茶化す",
    "language": "ja",
    "sense_label": "v",
    "term": "/c/ja/茶化す"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/扱き下ろす/v/,/c/de/durch_den_kakao_ziehen/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/de/durch_den_kakao_ziehen",
    "@type": "Node",
    "label": "durch den kakao ziehen",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/durch_den_kakao_ziehen"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/扱き下ろす/v",
    "@type": "Node",
    "label": "扱き下ろす",
    "language": "ja",
    "sense_label": "v",
    "term": "/c/ja/扱き下ろす"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/扱きおろす/v/,/c/de/durch_den_kakao_ziehen/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/de/durch_den_kakao_ziehen",
    "@type": "Node",
    "label": "durch den kakao ziehen",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/durch_den_kakao_ziehen"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/扱きおろす/v",
    "@type": "Node",
    "label": "扱きおろす",
    "language": "ja",
    "sense_label": "v",
    "term": "/c/ja/扱きおろす"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/こき下ろす/v/,/c/de/durch_den_kakao_ziehen/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/de/durch_den_kakao_ziehen",
    "@type": "Node",
    "label": "durch den kakao ziehen",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/durch_den_kakao_ziehen"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/こき下ろす/v",
    "@type": "Node",
    "label": "こき下ろす",
    "language": "ja",
    "sense_label": "v",
    "term": "/c/ja/こき下ろす"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/扱下ろす/v/,/c/de/durch_den_kakao_ziehen/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/de/durch_den_kakao_ziehen",
    "@type": "Node",
    "label": "durch den kakao ziehen",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/durch_den_kakao_ziehen"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/扱下ろす/v",
    "@type": "Node",
    "label": "扱下ろす",
    "language": "ja",
    "sense_label": "v",
    "term": "/c/ja/扱下ろす"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/FormOf/,/c/de/zog_durch_den_kakao/v/,/c/de/durch_den_kakao_ziehen/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/de/durch_den_kakao_ziehen",
    "@type": "Node",
    "label": "durch den kakao ziehen",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/durch_den_kakao_ziehen"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/FormOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "FormOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/de/zog_durch_den_kakao/v",
    "@type": "Node",
    "label": "zog durch den kakao",
    "language": "de",
    "sense_label": "v",
    "term": "/c/de/zog_durch_den_kakao"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/de/durch_den_kakao_ziehen/v/,/c/de/für_dumm_verkaufen/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/de/für_dumm_verkaufen",
    "@type": "Node",
    "label": "für dumm verkaufen",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/für_dumm_verkaufen"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/de/durch_den_kakao_ziehen/v",
    "@type": "Node",
    "label": "durch den kakao ziehen",
    "language": "de",
    "sense_label": "v",
    "term": "/c/de/durch_den_kakao_ziehen"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/FormOf/,/c/de/ziehen_durch_den_kakao/v/,/c/de/durch_den_kakao_ziehen/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/de/durch_den_kakao_ziehen",
    "@type": "Node",
    "label": "durch den kakao ziehen",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/durch_den_kakao_ziehen"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/FormOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "FormOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/de/ziehen_durch_den_kakao/v",
    "@type": "Node",
    "label": "ziehen durch den kakao",
    "language": "de",
    "sense_label": "v",
    "term": "/c/de/ziehen_durch_den_kakao"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/de/durch_den_kakao_ziehen/v/,/c/de/in_den_dreck_ziehen/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/de/in_den_dreck_ziehen",
    "@type": "Node",
    "label": "in den dreck ziehen",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/in_den_dreck_ziehen"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/de/durch_den_kakao_ziehen/v",
    "@type": "Node",
    "label": "durch den kakao ziehen",
    "language": "de",
    "sense_label": "v",
    "term": "/c/de/durch_den_kakao_ziehen"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/de/durch_den_kakao_ziehen/v/,/c/de/anziehen/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/de/anziehen",
    "@type": "Node",
    "label": "anziehen",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/anziehen"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/de/durch_den_kakao_ziehen/v",
    "@type": "Node",
    "label": "durch den kakao ziehen",
    "language": "de",
    "sense_label": "v",
    "term": "/c/de/durch_den_kakao_ziehen"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/de/durch_den_kakao_ziehen/v/,/c/de/durchziehen/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/de/durchziehen",
    "@type": "Node",
    "label": "durchziehen",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/durchziehen"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/de/durch_den_kakao_ziehen/v",
    "@type": "Node",
    "label": "durch den kakao ziehen",
    "language": "de",
    "sense_label": "v",
    "term": "/c/de/durch_den_kakao_ziehen"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/FormOf/,/c/de/durch_den_kakao_gezogen/v/,/c/de/durch_den_kakao_ziehen/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/de/durch_den_kakao_ziehen",
    "@type": "Node",
    "label": "durch den kakao ziehen",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/durch_den_kakao_ziehen"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/FormOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "FormOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/de/durch_den_kakao_gezogen/v",
    "@type": "Node",
    "label": "durch den kakao gezogen",
    "language": "de",
    "sense_label": "v",
    "term": "/c/de/durch_den_kakao_gezogen"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/FormOf/,/c/de/zieht_durch_den_kakao/v/,/c/de/durch_den_kakao_ziehen/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/de/durch_den_kakao_ziehen",
    "@type": "Node",
    "label": "durch den kakao ziehen",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/durch_den_kakao_ziehen"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/FormOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "FormOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/de/zieht_durch_den_kakao/v",
    "@type": "Node",
    "label": "zieht durch den kakao",
    "language": "de",
    "sense_label": "v",
    "term": "/c/de/zieht_durch_den_kakao"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/DerivedFrom/,/c/de/durch_den_kakao_gezogen/,/c/de/durch_den_kakao_ziehen/v/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/de/durch_den_kakao_ziehen/v",
    "@type": "Node",
    "label": "durch den kakao ziehen",
    "language": "de",
    "sense_label": "v",
    "term": "/c/de/durch_den_kakao_ziehen"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/DerivedFrom",
    "@type": "Relation",
    "label": "DerivedFrom"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/de/durch_den_kakao_gezogen",
    "@type": "Node",
    "label": "durch den kakao gezogen",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/durch_den_kakao_gezogen"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/FormOf/,/c/de/ziehet_durch_den_kakao/v/,/c/de/durch_den_kakao_ziehen/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/de/durch_den_kakao_ziehen",
    "@type": "Node",
    "label": "durch den kakao ziehen",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/durch_den_kakao_ziehen"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/FormOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "FormOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/de/ziehet_durch_den_kakao/v",
    "@type": "Node",
    "label": "ziehet durch den kakao",
    "language": "de",
    "sense_label": "v",
    "term": "/c/de/ziehet_durch_den_kakao"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/de/durch_den_kakao_ziehen/,/c/de/veralbern/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/de",
   "end": {
    "@id": "/c/de/veralbern",
    "@type": "Node",
    "label": "veralbern",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/veralbern"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/de/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/de",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/de/durch_den_kakao_ziehen",
    "@type": "Node",
    "label": "durch den kakao ziehen",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/durch_den_kakao_ziehen"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/de/durch_den_kakao_ziehen/v/,/c/de/aufziehen/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/de/aufziehen",
    "@type": "Node",
    "label": "aufziehen",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/aufziehen"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/de/durch_den_kakao_ziehen/v",
    "@type": "Node",
    "label": "durch den kakao ziehen",
    "language": "de",
    "sense_label": "v",
    "term": "/c/de/durch_den_kakao_ziehen"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/de/durch_den_kakao_ziehen/v/,/c/de/veräppeln/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/de/veräppeln",
    "@type": "Node",
    "label": "veräppeln",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/veräppeln"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/de/durch_den_kakao_ziehen/v",
    "@type": "Node",
    "label": "durch den kakao ziehen",
    "language": "de",
    "sense_label": "v",
    "term": "/c/de/durch_den_kakao_ziehen"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/de/in_zweifel_ziehen/v/,/c/de/durch_den_kakao_ziehen/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/de/durch_den_kakao_ziehen",
    "@type": "Node",
    "label": "durch den kakao ziehen",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/durch_den_kakao_ziehen"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/de/in_zweifel_ziehen/v",
    "@type": "Node",
    "label": "in zweifel ziehen",
    "language": "de",
    "sense_label": "v",
    "term": "/c/de/in_zweifel_ziehen"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/FormOf/,/c/de/ziehe_durch_den_kakao/v/,/c/de/durch_den_kakao_ziehen/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/de/durch_den_kakao_ziehen",
    "@type": "Node",
    "label": "durch den kakao ziehen",
    "language": "de",
    "term": "/c/de/durch_den_kakao_ziehen"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/FormOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "FormOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/de/ziehe_durch_den_kakao/v",
    "@type": "Node",
    "label": "ziehe durch den kakao",
    "language": "de",
    "sense_label": "v",
    "term": "/c/de/ziehe_durch_den_kakao"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  }
 ],
 "version": "5.8.1",
 "view": {
  "@id": "/c/de/durch_den_kakao_ziehen?offset=0&limit=20",
  "@type": "PartialCollectionView",
  "comment": "There are more results. Follow the 'nextPage' link for more.",
  "firstPage": "/c/de/durch_den_kakao_ziehen?offset=0&limit=20",
  "nextPage": "/c/de/durch_den_kakao_ziehen?offset=20&limit=20",
  "paginatedProperty": "edges"
 }
}