{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/pt/massa/n",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pt/massa/n/wn/object/,/c/en/mass/n/wn/object/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/mass/n/wn/object",
    "@type": "Node",
    "label": "mass",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, object",
    "term": "/c/en/mass"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/massa/n/wn/object",
    "@type": "Node",
    "label": "Massa",
    "language": "pt",
    "sense_label": "n, object",
    "term": "/c/pt/massa"
   },
   "surfaceText": "[[Massa]] is a translation of [[mass]]",
   "weight": 3.4641016151377544
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pt/massa/n/wn/food/,/c/en/dough/n/wn/food/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/dough/n/wn/food",
    "@type": "Node",
    "label": "dough",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, food",
    "term": "/c/en/dough"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/massa/n/wn/food",
    "@type": "Node",
    "label": "massa",
    "language": "pt",
    "sense_label": "n, food",
    "term": "/c/pt/massa"
   },
   "surfaceText": "[[massa]] is a translation of [[dough]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pt/massa/n/wn/group/,/c/en/mass/n/wn/group/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/mass/n/wn/group",
    "@type": "Node",
    "label": "mass",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, group",
    "term": "/c/en/mass"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/massa/n/wn/group",
    "@type": "Node",
    "label": "massa",
    "language": "pt",
    "sense_label": "n, group",
    "term": "/c/pt/massa"
   },
   "surfaceText": "[[massa]] is a translation of [[mass]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pt/massa/n/,/c/pt/pasta/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/pt/pasta",
    "@type": "Node",
    "label": "pasta",
    "language": "pt",
    "term": "/c/pt/pasta"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    },
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/fr/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/fr",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/massa/n",
    "@type": "Node",
    "label": "massa",
    "language": "pt",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/pt/massa"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pt/massa/n/wn/food/,/c/en/pastry/n/wn/food/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/pastry/n/wn/food",
    "@type": "Node",
    "label": "pastry",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, food",
    "term": "/c/en/pastry"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/massa/n/wn/food",
    "@type": "Node",
    "label": "massa",
    "language": "pt",
    "sense_label": "n, food",
    "term": "/c/pt/massa"
   },
   "surfaceText": "[[massa]] is a translation of [[pastry]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/HasContext/,/c/pt/massa/n/,/c/en/slang/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/slang",
    "@type": "Node",
    "label": "slang",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/slang"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/HasContext",
    "@type": "Relation",
    "label": "HasContext"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/massa/n",
    "@type": "Node",
    "label": "massa",
    "language": "pt",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/pt/massa"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/DerivedFrom/,/c/pt/massa_corrida/,/c/pt/massa/n/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/pt/massa/n",
    "@type": "Node",
    "label": "massa",
    "language": "pt",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/pt/massa"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/DerivedFrom",
    "@type": "Relation",
    "label": "DerivedFrom"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/massa_corrida",
    "@type": "Node",
    "label": "massa corrida",
    "language": "pt",
    "term": "/c/pt/massa_corrida"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pt/massa/n/,/c/pt/conjunto/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/fr",
   "end": {
    "@id": "/c/pt/conjunto",
    "@type": "Node",
    "label": "conjunto",
    "language": "pt",
    "term": "/c/pt/conjunto"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/fr/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/fr",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/massa/n",
    "@type": "Node",
    "label": "massa",
    "language": "pt",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/pt/massa"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/HasContext/,/c/pt/massa/n/,/c/en/construction/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/construction",
    "@type": "Node",
    "label": "construction",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/construction"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/HasContext",
    "@type": "Relation",
    "label": "HasContext"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/massa/n",
    "@type": "Node",
    "label": "massa",
    "language": "pt",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/pt/massa"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/pt/massa/n/,/c/en/mortar/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/mortar",
    "@type": "Node",
    "label": "mortar",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/mortar"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/massa/n",
    "@type": "Node",
    "label": "massa",
    "language": "pt",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/pt/massa"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/DerivedFrom/,/c/pt/massas/,/c/pt/massa/n/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/pt/massa/n",
    "@type": "Node",
    "label": "massa",
    "language": "pt",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/pt/massa"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/DerivedFrom",
    "@type": "Relation",
    "label": "DerivedFrom"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/massas",
    "@type": "Node",
    "label": "massas",
    "language": "pt",
    "term": "/c/pt/massas"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/pt/massa/n/,/c/en/substance/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/substance",
    "@type": "Node",
    "label": "substance",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/substance"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/massa/n",
    "@type": "Node",
    "label": "massa",
    "language": "pt",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/pt/massa"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/pt/massa/n/,/c/en/concentration/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/concentration",
    "@type": "Node",
    "label": "concentration",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/concentration"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/massa/n",
    "@type": "Node",
    "label": "massa",
    "language": "pt",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/pt/massa"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pt/massa/n/,/c/pt/peça/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/fr",
   "end": {
    "@id": "/c/pt/peça",
    "@type": "Node",
    "label": "peça",
    "language": "pt",
    "term": "/c/pt/peça"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/fr/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/fr",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/massa/n",
    "@type": "Node",
    "label": "massa",
    "language": "pt",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/pt/massa"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/pt/massa/n/,/c/en/money/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/money",
    "@type": "Node",
    "label": "money",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/money"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/massa/n",
    "@type": "Node",
    "label": "massa",
    "language": "pt",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/pt/massa"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/DerivedFrom/,/c/pt/massa_cinzenta/,/c/pt/massa/n/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/pt/massa/n",
    "@type": "Node",
    "label": "massa",
    "language": "pt",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/pt/massa"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/DerivedFrom",
    "@type": "Relation",
    "label": "DerivedFrom"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/massa_cinzenta",
    "@type": "Node",
    "label": "massa cinzenta",
    "language": "pt",
    "term": "/c/pt/massa_cinzenta"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/pt/massa/n/,/c/en/multitude/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/multitude",
    "@type": "Node",
    "label": "multitude",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/multitude"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/massa/n",
    "@type": "Node",
    "label": "massa",
    "language": "pt",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/pt/massa"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/pt/massa/n/,/c/en/mass/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/mass",
    "@type": "Node",
    "label": "mass",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/mass"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/massa/n",
    "@type": "Node",
    "label": "massa",
    "language": "pt",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/pt/massa"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/pt/massa/n/,/c/fr/bloc/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/fr",
   "end": {
    "@id": "/c/fr/bloc",
    "@type": "Node",
    "label": "bloc",
    "language": "fr",
    "term": "/c/fr/bloc"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/fr/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/fr",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/massa/n",
    "@type": "Node",
    "label": "massa",
    "language": "pt",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/pt/massa"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pt/massa/n/,/c/pt/peso/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/pt/peso",
    "@type": "Node",
    "label": "peso",
    "language": "pt",
    "term": "/c/pt/peso"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/massa/n",
    "@type": "Node",
    "label": "massa",
    "language": "pt",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/pt/massa"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  }
 ],
 "view": {
  "@id": "/c/pt/massa/n?offset=0&limit=20",
  "@type": "PartialCollectionView",
  "comment": "There are more results. Follow the 'nextPage' link for more.",
  "firstPage": "/c/pt/massa/n?offset=0&limit=20",
  "nextPage": "/c/pt/massa/n?offset=20&limit=20",
  "paginatedProperty": "edges"
 }
}