{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/fi/innostunut/a/wn",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/innostunut/a/wn/,/c/en/stimulated/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/stimulated/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "stimulated",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/stimulated"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/innostunut/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "innostunut",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/innostunut"
   },
   "surfaceText": "[[innostunut]] is a translation of [[stimulated]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/innostunut/a/wn/,/c/en/enthusiastic/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/enthusiastic/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "enthusiastic",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/enthusiastic"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/innostunut/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "innostunut",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/innostunut"
   },
   "surfaceText": "[[innostunut]] is a translation of [[enthusiastic]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/innostunut/a/wn/,/c/en/zestful/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/zestful/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "zestful",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/zestful"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/innostunut/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "innostunut",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/innostunut"
   },
   "surfaceText": "[[innostunut]] is a translation of [[zestful]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/innostunut/a/wn/,/c/en/infatuated/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/infatuated/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "infatuated",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/infatuated"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/innostunut/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "innostunut",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/innostunut"
   },
   "surfaceText": "[[innostunut]] is a translation of [[infatuated]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/innostunut/a/wn/,/c/en/hot/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/hot/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "hot",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/hot"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/innostunut/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "innostunut",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/innostunut"
   },
   "surfaceText": "[[innostunut]] is a translation of [[hot]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/innostunut/a/wn/,/c/en/eager/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/eager/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "eager",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/eager"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/innostunut/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "innostunut",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/innostunut"
   },
   "surfaceText": "[[innostunut]] is a translation of [[eager]]",
   "weight": 2.0
  }
 ]
}