{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/en/war_ridden",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fa/جنگ_طلب/a/wn/,/c/en/war_ridden/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/war_ridden/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "war-ridden",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/war_ridden"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fa/جنگ_طلب/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "جنگ طلب",
    "language": "fa",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fa/جنگ_طلب"
   },
   "surfaceText": "[[جنگ طلب]] is a translation of [[war-ridden]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/berperang/a/wn/,/c/en/war_ridden/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/war_ridden/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "war-ridden",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/war_ridden"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/berperang/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "berperang",
    "language": "ms",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ms/berperang"
   },
   "surfaceText": "[[berperang]] is a translation of [[war-ridden]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/sedang_berperang/a/wn/,/c/en/war_ridden/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/war_ridden/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "war-ridden",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/war_ridden"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/sedang_berperang/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "sedang berperang",
    "language": "ms",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ms/sedang_berperang"
   },
   "surfaceText": "[[sedang berperang]] is a translation of [[war-ridden]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/belligerent/a/wn/,/c/en/war_ridden/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/war_ridden/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "war-ridden",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/war_ridden"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/belligerent/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "belligerent",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/belligerent"
   },
   "surfaceText": "[[belligerent]] is a synonym of [[war-ridden]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/war_ridden/a/wn/,/c/en/unpeaceful/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/unpeaceful/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "unpeaceful",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/unpeaceful"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/war_ridden/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "war-ridden",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/war_ridden"
   },
   "surfaceText": "[[war-ridden]] is similar to [[unpeaceful]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/unpeaceful/a/wn/,/c/en/war_ridden/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/war_ridden/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "war-ridden",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/war_ridden"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/unpeaceful/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "unpeaceful",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/unpeaceful"
   },
   "surfaceText": "[[unpeaceful]] is similar to [[war-ridden]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/militan/a/wn/,/c/en/war_ridden/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/war_ridden/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "war-ridden",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/war_ridden"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/militan/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "militan",
    "language": "ms",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ms/militan"
   },
   "surfaceText": "[[militan]] is a translation of [[war-ridden]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/penempur/a/wn/,/c/en/war_ridden/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/war_ridden/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "war-ridden",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/war_ridden"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/penempur/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "penempur",
    "language": "ms",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ms/penempur"
   },
   "surfaceText": "[[penempur]] is a translation of [[war-ridden]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/taistelunhaluinen/a/wn/,/c/en/war_ridden/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/war_ridden/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "war-ridden",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/war_ridden"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/taistelunhaluinen/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "taistelunhaluinen",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/taistelunhaluinen"
   },
   "surfaceText": "[[taistelunhaluinen]] is a translation of [[war-ridden]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/eu/beligerante/a/wn/,/c/en/war_ridden/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/war_ridden/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "war-ridden",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/war_ridden"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/eu/beligerante/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "beligerante",
    "language": "eu",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/eu/beligerante"
   },
   "surfaceText": "[[beligerante]] is a translation of [[war-ridden]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/riidanhaluinen/a/wn/,/c/en/war_ridden/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/war_ridden/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "war-ridden",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/war_ridden"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/riidanhaluinen/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "riidanhaluinen",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/riidanhaluinen"
   },
   "surfaceText": "[[riidanhaluinen]] is a translation of [[war-ridden]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fa/جنگجو/a/wn/,/c/en/war_ridden/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/war_ridden/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "war-ridden",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/war_ridden"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fa/جنگجو/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "جنگجو",
    "language": "fa",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fa/جنگجو"
   },
   "surfaceText": "[[جنگجو]] is a translation of [[war-ridden]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/hyökkäävä/a/wn/,/c/en/war_ridden/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/war_ridden/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "war-ridden",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/war_ridden"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/hyökkäävä/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "hyökkäävä",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/hyökkäävä"
   },
   "surfaceText": "[[hyökkäävä]] is a translation of [[war-ridden]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/belligérant/a/wn/,/c/en/war_ridden/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/war_ridden/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "war-ridden",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/war_ridden"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/belligérant/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "belligérant",
    "language": "fr",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fr/belligérant"
   },
   "surfaceText": "[[belligérant]] is a translation of [[war-ridden]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/sotiva/a/wn/,/c/en/war_ridden/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/war_ridden/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "war-ridden",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/war_ridden"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/sotiva/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "sotiva",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/sotiva"
   },
   "surfaceText": "[[sotiva]] is a translation of [[war-ridden]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/warring/a/wn/,/c/en/war_ridden/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/war_ridden/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "war-ridden",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/war_ridden"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/warring/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "warring",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/warring"
   },
   "surfaceText": "[[warring]] is a synonym of [[war-ridden]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/th/คู่สงคราม/a/wn/,/c/en/war_ridden/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/war_ridden/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "war-ridden",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/war_ridden"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/th/คู่สงคราม/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "คู่สงคราม",
    "language": "th",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/th/คู่สงคราม"
   },
   "surfaceText": "[[คู่สงคราม]] is a translation of [[war-ridden]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/militant/a/wn/,/c/en/war_ridden/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/war_ridden/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "war-ridden",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/war_ridden"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/militant/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "militant",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/militant"
   },
   "surfaceText": "[[militant]] is a synonym of [[war-ridden]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/gl/combatente/a/wn/,/c/en/war_ridden/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/war_ridden/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "war-ridden",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/war_ridden"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/gl/combatente/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "combatente",
    "language": "gl",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/gl/combatente"
   },
   "surfaceText": "[[combatente]] is a translation of [[war-ridden]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/DerivedFrom/,/c/en/war_ridden/,/c/en/war/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/war",
    "@type": "Node",
    "label": "war",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/war"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/DerivedFrom",
    "@type": "Relation",
    "label": "DerivedFrom"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/war_ridden",
    "@type": "Node",
    "label": "war ridden",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/war_ridden"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  }
 ],
 "view": {
  "@id": "/c/en/war_ridden?offset=0&limit=20",
  "@type": "PartialCollectionView",
  "comment": "There are more results. Follow the 'nextPage' link for more.",
  "firstPage": "/c/en/war_ridden?offset=0&limit=20",
  "nextPage": "/c/en/war_ridden?offset=20&limit=20",
  "paginatedProperty": "edges"
 }
}