{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/en/maternal",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/maternal/a/wn/,/c/en/motherlike/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/motherlike/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "motherlike",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/motherlike"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/maternal/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "maternal",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/maternal"
   },
   "surfaceText": "[[maternal]] is similar to [[motherlike]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/maternal/a/wn/,/c/en/parental/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/parental/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "parental",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/parental"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/maternal/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "maternal",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/maternal"
   },
   "surfaceText": "[[maternal]] is a synonym of [[parental]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/sh/materinji/a/,/c/en/maternal/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/maternal",
    "@type": "Node",
    "label": "maternal",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/maternal"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/sh/materinji/a",
    "@type": "Node",
    "label": "materinji",
    "language": "sh",
    "sense_label": "a",
    "term": "/c/sh/materinji"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/maternal/a/wn/,/c/en/maternalistic/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/maternalistic/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "maternalistic",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/maternalistic"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/maternal/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "maternal",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/maternal"
   },
   "surfaceText": "[[maternal]] is similar to [[maternalistic]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/en/maternal/a/wn/,/c/en/matriarchal/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/matriarchal/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "matriarchal",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/matriarchal"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/maternal/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "maternal",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/maternal"
   },
   "surfaceText": "[[maternal]] is related to [[matriarchal]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pt/maternal/a/wn/,/c/en/maternal/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/maternal/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "maternal",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/maternal"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/maternal/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "maternal",
    "language": "pt",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/pt/maternal"
   },
   "surfaceText": "[[maternal]] is a translation of [[maternal]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/äidin/a/wn/,/c/en/maternal/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/maternal/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "maternal",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/maternal"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/äidin/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "äidin",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/äidin"
   },
   "surfaceText": "[[äidin]] is a translation of [[maternal]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/keibuan/a/wn/,/c/en/maternal/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/maternal/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "maternal",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/maternal"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/keibuan/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "keibuan",
    "language": "ms",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ms/keibuan"
   },
   "surfaceText": "[[keibuan]] is a translation of [[maternal]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/母性/a/wn/,/c/en/maternal/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/maternal/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "maternal",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/maternal"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/母性/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "母性",
    "language": "ja",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ja/母性"
   },
   "surfaceText": "[[母性]] is a translation of [[maternal]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/motherlike/a/wn/,/c/en/maternal/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/maternal/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "maternal",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/maternal"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/motherlike/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "motherlike",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/motherlike"
   },
   "surfaceText": "[[motherlike]] is similar to [[maternal]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/gl/materno/a/wn/,/c/en/maternal/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/maternal/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "maternal",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/maternal"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/gl/materno/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "materno",
    "language": "gl",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/gl/materno"
   },
   "surfaceText": "[[materno]] is a translation of [[maternal]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/th/ที่ได้รับจากแม่/a/wn/,/c/en/maternal/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/maternal/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "maternal",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/maternal"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/th/ที่ได้รับจากแม่/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "ที่ได้รับจากแม่",
    "language": "th",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/th/ที่ได้รับจากแม่"
   },
   "surfaceText": "[[ที่ได้รับจากแม่]] is a translation of [[maternal]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/sh/maternji/a/,/c/en/maternal/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/maternal",
    "@type": "Node",
    "label": "maternal",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/maternal"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/sh/maternji/a",
    "@type": "Node",
    "label": "maternji",
    "language": "sh",
    "sense_label": "a",
    "term": "/c/sh/maternji"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/sh/majčinski/a/,/c/en/maternal/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/maternal",
    "@type": "Node",
    "label": "maternal",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/maternal"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/sh/majčinski/a",
    "@type": "Node",
    "label": "majčinski",
    "language": "sh",
    "sense_label": "a",
    "term": "/c/sh/majčinski"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/maternal/a/wn/,/c/en/motherly/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/motherly/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "motherly",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/motherly"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/maternal/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "maternal",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/maternal"
   },
   "surfaceText": "[[maternal]] is similar to [[motherly]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/en/matriarchal/a/wn/,/c/en/maternal/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/maternal/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "maternal",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/maternal"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/matriarchal/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "matriarchal",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/matriarchal"
   },
   "surfaceText": "[[matriarchal]] is related to [[maternal]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/maternal/a/wn/,/c/en/enatic/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/enatic/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "enatic",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/enatic"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/maternal/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "maternal",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/maternal"
   },
   "surfaceText": "[[maternal]] is a synonym of [[enatic]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pt/materno/a/wn/,/c/en/maternal/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/maternal/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "maternal",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/maternal"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/materno/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "materno",
    "language": "pt",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/pt/materno"
   },
   "surfaceText": "[[materno]] is a translation of [[maternal]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/sh/materinski/a/,/c/en/maternal/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/maternal",
    "@type": "Node",
    "label": "maternal",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/maternal"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/sh/materinski/a",
    "@type": "Node",
    "label": "materinski",
    "language": "sh",
    "sense_label": "a",
    "term": "/c/sh/materinski"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/maternel/a/wn/,/c/en/maternal/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/maternal/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "maternal",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/maternal"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/maternel/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "maternel",
    "language": "fr",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fr/maternel"
   },
   "surfaceText": "[[maternel]] is a translation of [[maternal]]",
   "weight": 2.0
  }
 ],
 "view": {
  "@id": "/c/en/maternal?offset=0&limit=20",
  "@type": "PartialCollectionView",
  "comment": "There are more results. Follow the 'nextPage' link for more.",
  "firstPage": "/c/en/maternal?offset=0&limit=20",
  "nextPage": "/c/en/maternal?offset=20&limit=20",
  "paginatedProperty": "edges"
 }
}