{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/en/in_store",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/インストア/a/,/c/en/in_store/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/en/in_store",
    "@type": "Node",
    "label": "in store",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/in_store"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/インストア/a",
    "@type": "Node",
    "label": "インストア",
    "language": "ja",
    "sense_label": "a",
    "term": "/c/ja/インストア"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/future/a/wn/,/c/en/in_store/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/in_store/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "in store",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/in_store"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/future/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "future",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/future"
   },
   "surfaceText": "[[future]] is similar to [[in store]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/in_store/a/wn/,/c/en/future/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/future/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "future",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/future"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/in_store/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "in store",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/in_store"
   },
   "surfaceText": "[[in store]] is similar to [[future]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/de/in_den_sternen_stehen/v/,/c/en/in_store/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/in_store",
    "@type": "Node",
    "label": "in store",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/in_store"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/de/in_den_sternen_stehen/v",
    "@type": "Node",
    "label": "in den sternen stehen",
    "language": "de",
    "sense_label": "v",
    "term": "/c/de/in_den_sternen_stehen"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/it/prepararsi/v/,/c/en/in_store/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/in_store",
    "@type": "Node",
    "label": "in store",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/in_store"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/it/prepararsi/v",
    "@type": "Node",
    "label": "prepararsi",
    "language": "it",
    "sense_label": "v",
    "term": "/c/it/prepararsi"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/nl/in_petto/r/,/c/en/in_store/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/in_store",
    "@type": "Node",
    "label": "in store",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/in_store"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/nl/in_petto/r",
    "@type": "Node",
    "label": "in petto",
    "language": "nl",
    "sense_label": "r",
    "term": "/c/nl/in_petto"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/ExternalURL/,/c/en/in_store/a/wn/,/http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/301737438-s/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/301737438-s",
    "@type": "Node",
    "label": "301737438-s",
    "site": "wordnet-rdf.princeton.edu",
    "site_available": true,
    "term": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/301737438-s"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/ExternalURL",
    "@type": "Relation",
    "label": "ExternalURL"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/in_store/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "in store",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/in_store"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/de/vorrätig/a/,/c/en/in_store/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/de",
   "end": {
    "@id": "/c/en/in_store",
    "@type": "Node",
    "label": "in store",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/in_store"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/de/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/de",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/de/vorrätig/a",
    "@type": "Node",
    "label": "vorrätig",
    "language": "de",
    "sense_label": "a",
    "term": "/c/de/vorrätig"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/de/in_petto/r/,/c/en/in_store/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/in_store",
    "@type": "Node",
    "label": "in store",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/in_store"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/de/in_petto/r",
    "@type": "Node",
    "label": "in petto",
    "language": "de",
    "sense_label": "r",
    "term": "/c/de/in_petto"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/ru/впрок/r/,/c/en/in_store/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/in_store",
    "@type": "Node",
    "label": "in store",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/in_store"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ru/впрок/r",
    "@type": "Node",
    "label": "впрок",
    "language": "ru",
    "sense_label": "r",
    "term": "/c/ru/впрок"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/en/in_store/,/c/en/retail/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/retail",
    "@type": "Node",
    "label": "retail",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/retail"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/in_store",
    "@type": "Node",
    "label": "in store",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/in_store"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/DerivedFrom/,/c/en/in_store/,/c/en/store/n/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/store/n",
    "@type": "Node",
    "label": "store",
    "language": "en",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/en/store"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/DerivedFrom",
    "@type": "Relation",
    "label": "DerivedFrom"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/in_store",
    "@type": "Node",
    "label": "in store",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/in_store"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/ga/i_ndán/a/,/c/en/in_store/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/in_store",
    "@type": "Node",
    "label": "in store",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/in_store"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ga/i_ndán/a",
    "@type": "Node",
    "label": "i ndán",
    "language": "ga",
    "sense_label": "a",
    "term": "/c/ga/i_ndán"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/ga/le_haghaidh/,/c/en/in_store/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/in_store",
    "@type": "Node",
    "label": "in store",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/in_store"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ga/le_haghaidh",
    "@type": "Node",
    "label": "le haghaidh",
    "language": "ga",
    "term": "/c/ga/le_haghaidh"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/en/await/v/,/c/en/in_store/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/in_store",
    "@type": "Node",
    "label": "in store",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/in_store"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/await/v",
    "@type": "Node",
    "label": "await",
    "language": "en",
    "sense_label": "v",
    "term": "/c/en/await"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/no/i_vente/r/,/c/en/in_store/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/in_store",
    "@type": "Node",
    "label": "in store",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/in_store"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/no/i_vente/r",
    "@type": "Node",
    "label": "i vente",
    "language": "no",
    "sense_label": "r",
    "term": "/c/no/i_vente"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/en/in_store/,/c/en/outlet/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/outlet",
    "@type": "Node",
    "label": "outlet",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/outlet"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/in_store",
    "@type": "Node",
    "label": "in store",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/in_store"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/en/price/,/c/en/in_store/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/verbosity",
   "end": {
    "@id": "/c/en/in_store",
    "@type": "Node",
    "label": "in store",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/in_store"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/verbosity",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/verbosity"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/price",
    "@type": "Node",
    "label": "price",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/price"
   },
   "surfaceText": "[[price]] is related to [[in store]]",
   "weight": 0.41000000000000014
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/ExternalURL/,/c/en/in_store/,/http://en.wiktionary.org/wiki/in_store/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "http://en.wiktionary.org/wiki/in_store",
    "@type": "Node",
    "label": "in_store",
    "site": "en.wiktionary.org",
    "site_available": true,
    "term": "http://en.wiktionary.org/wiki/in_store"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/ExternalURL",
    "@type": "Relation",
    "label": "ExternalURL"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/in_store",
    "@type": "Node",
    "label": "in store",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/in_store"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 0.25
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/en/department/,/c/en/in_store/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/verbosity",
   "end": {
    "@id": "/c/en/in_store",
    "@type": "Node",
    "label": "in store",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/in_store"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/verbosity",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/verbosity"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/department",
    "@type": "Node",
    "label": "department",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/department"
   },
   "surfaceText": "[[department]] is related to [[in store]]",
   "weight": 0.17600000000000016
  }
 ],
 "view": {
  "@id": "/c/en/in_store?offset=0&limit=20",
  "@type": "PartialCollectionView",
  "comment": "There are more results. Follow the 'nextPage' link for more.",
  "firstPage": "/c/en/in_store?offset=0&limit=20",
  "nextPage": "/c/en/in_store?offset=20&limit=20",
  "paginatedProperty": "edges"
 }
}