{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/en/beaten_up/a/wn",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/rähjäinen/a/wn/,/c/en/beaten_up/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/beaten_up/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "beaten-up",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/beaten_up"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/rähjäinen/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "rähjäinen",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/rähjäinen"
   },
   "surfaceText": "[[rähjäinen]] is a translation of [[beaten-up]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/battered/a/wn/,/c/en/beaten_up/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/beaten_up/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "beaten-up",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/beaten_up"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/battered/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "battered",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/battered"
   },
   "surfaceText": "[[battered]] is a synonym of [[beaten-up]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/loppuunajettu/a/wn/,/c/en/beaten_up/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/beaten_up/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "beaten-up",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/beaten_up"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/loppuunajettu/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "loppuunajettu",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/loppuunajettu"
   },
   "surfaceText": "[[loppuunajettu]] is a translation of [[beaten-up]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/beaten_up/a/wn/,/c/en/damaged/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/damaged/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "damaged",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/damaged"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/beaten_up/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "beaten-up",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/beaten_up"
   },
   "surfaceText": "[[beaten-up]] is similar to [[damaged]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/beat_up/a/wn/,/c/en/beaten_up/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/beaten_up/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "beaten-up",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/beaten_up"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/beat_up/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "beat-up",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/beat_up"
   },
   "surfaceText": "[[beat-up]] is a synonym of [[beaten-up]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/damaged/a/wn/,/c/en/beaten_up/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/beaten_up/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "beaten-up",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/beaten_up"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/damaged/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "damaged",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/damaged"
   },
   "surfaceText": "[[damaged]] is similar to [[beaten-up]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/ExternalURL/,/c/en/beaten_up/a/wn/,/http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/300682829-s/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/300682829-s",
    "@type": "Node",
    "label": "300682829-s",
    "site": "wordnet-rdf.princeton.edu",
    "site_available": true,
    "term": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/300682829-s"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/ExternalURL",
    "@type": "Relation",
    "label": "ExternalURL"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/beaten_up/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "beaten up",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/beaten_up"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  }
 ]
}