{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/en/ballet/n/wn/communication",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/th/ดนตรีสําหรับบัลเลต์/n/wn/communication/,/c/en/ballet/n/wn/communication/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/ballet/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "ballet",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/en/ballet"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/th/ดนตรีสําหรับบัลเลต์/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "ดนตรีสำหรับบัลเลต์",
    "language": "th",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/th/ดนตรีสําหรับบัลเลต์"
   },
   "surfaceText": "[[ดนตรีสำหรับบัลเลต์]] is a translation of [[ballet]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/lagu_balet/n/wn/communication/,/c/en/ballet/n/wn/communication/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/ballet/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "ballet",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/en/ballet"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/lagu_balet/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "lagu balet",
    "language": "ms",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/ms/lagu_balet"
   },
   "surfaceText": "[[lagu balet]] is a translation of [[ballet]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/balet/n/wn/communication/,/c/en/ballet/n/wn/communication/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/ballet/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "ballet",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/en/ballet"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/balet/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "balet",
    "language": "ms",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/ms/balet"
   },
   "surfaceText": "[[balet]] is a translation of [[ballet]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/th/เพลงบัลเลต์/n/wn/communication/,/c/en/ballet/n/wn/communication/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/ballet/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "ballet",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/en/ballet"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/th/เพลงบัลเลต์/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "เพลงบัลเลต์",
    "language": "th",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/th/เพลงบัลเลต์"
   },
   "surfaceText": "[[เพลงบัลเลต์]] is a translation of [[ballet]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/it/balletto/n/wn/communication/,/c/en/ballet/n/wn/communication/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/ballet/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "ballet",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/en/ballet"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/it/balletto/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "balletto",
    "language": "it",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/it/balletto"
   },
   "surfaceText": "[[balletto]] is a translation of [[ballet]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/tarian_balet/n/wn/communication/,/c/en/ballet/n/wn/communication/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/ballet/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "ballet",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/en/ballet"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/tarian_balet/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "tarian balet",
    "language": "ms",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/ms/tarian_balet"
   },
   "surfaceText": "[[tarian balet]] is a translation of [[ballet]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pt/bale/n/wn/communication/,/c/en/ballet/n/wn/communication/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/ballet/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "ballet",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/en/ballet"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/bale/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "Bale",
    "language": "pt",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/pt/bale"
   },
   "surfaceText": "[[Bale]] is a translation of [[ballet]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/バレエ音楽/n/wn/communication/,/c/en/ballet/n/wn/communication/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/ballet/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "ballet",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/en/ballet"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/バレエ音楽/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "バレエ音楽",
    "language": "ja",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/ja/バレエ音楽"
   },
   "surfaceText": "[[バレエ音楽]] is a translation of [[ballet]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pt/balê/n/wn/communication/,/c/en/ballet/n/wn/communication/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/ballet/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "ballet",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/en/ballet"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/balê/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "Balê",
    "language": "pt",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/pt/balê"
   },
   "surfaceText": "[[Balê]] is a translation of [[ballet]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ca/ballet/n/wn/communication/,/c/en/ballet/n/wn/communication/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/ballet/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "ballet",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/en/ballet"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ca/ballet/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "ballet",
    "language": "ca",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/ca/ballet"
   },
   "surfaceText": "[[ballet]] is a translation of [[ballet]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/eu/balet/n/wn/communication/,/c/en/ballet/n/wn/communication/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/ballet/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "ballet",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/en/ballet"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/eu/balet/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "balet",
    "language": "eu",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/eu/balet"
   },
   "surfaceText": "[[balet]] is a translation of [[ballet]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/tari_balet/n/wn/communication/,/c/en/ballet/n/wn/communication/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/ballet/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "ballet",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/en/ballet"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/tari_balet/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "tari balet",
    "language": "ms",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/ms/tari_balet"
   },
   "surfaceText": "[[tari balet]] is a translation of [[ballet]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pt/balé/n/wn/communication/,/c/en/ballet/n/wn/communication/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/ballet/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "ballet",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/en/ballet"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/balé/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "balé",
    "language": "pt",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/pt/balé"
   },
   "surfaceText": "[[balé]] is a translation of [[ballet]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pt/ballet/n/wn/communication/,/c/en/ballet/n/wn/communication/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/ballet/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "ballet",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/en/ballet"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/ballet/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "Ballet",
    "language": "pt",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/pt/ballet"
   },
   "surfaceText": "[[Ballet]] is a translation of [[ballet]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/ballet/n/wn/communication/,/c/en/ballet/n/wn/communication/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/ballet/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "ballet",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/en/ballet"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/ballet/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "ballet",
    "language": "fr",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/fr/ballet"
   },
   "surfaceText": "[[ballet]] is a translation of [[ballet]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pl/balet/n/wn/communication/,/c/en/ballet/n/wn/communication/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/ballet/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "ballet",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/en/ballet"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pl/balet/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "balet",
    "language": "pl",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/pl/balet"
   },
   "surfaceText": "[[balet]] is a translation of [[ballet]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/baletti/n/wn/communication/,/c/en/ballet/n/wn/communication/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/ballet/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "ballet",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/en/ballet"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/baletti/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "baletti",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/fi/baletti"
   },
   "surfaceText": "[[baletti]] is a translation of [[ballet]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/ballet/n/wn/communication/,/c/en/music/n/wn/communication/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/music/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "music",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/en/music"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/ballet/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "ballet",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/en/ballet"
   },
   "surfaceText": "[[ballet]] is a type of [[music]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fa/بالت/n/wn/communication/,/c/en/ballet/n/wn/communication/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/ballet/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "ballet",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/en/ballet"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fa/بالت/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "بالت",
    "language": "fa",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/fa/بالت"
   },
   "surfaceText": "[[بالت]] is a translation of [[ballet]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/ExternalURL/,/c/en/ballet/n/wn/communication/,/http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/107068376-n/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/107068376-n",
    "@type": "Node",
    "label": "107068376-n",
    "site": "wordnet-rdf.princeton.edu",
    "site_available": true,
    "term": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/107068376-n"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/ExternalURL",
    "@type": "Relation",
    "label": "ExternalURL"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/ballet/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "ballet",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/en/ballet"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  }
 ]
}